Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22210
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất sinh lời (ROA) của các Quỹ Tín dụng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thái Mỹ Anh
Keywords: Các yếu tố ảnh hưởng
Hiệu suất sinh lời (ROA)
Quỹ Tín dụng Nhân dân
Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.13-15
Abstract: Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh để phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của 16 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (2012-2018). Trên cơ sở đó, sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh cho ROA kết hợp với phương pháp định lượng với mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh được đo lường bởi hiệu suất sinh lời ROA thông qua các chỉ tiêu tài chính: rủi ro tín dụng, chất lượng tài sản, tỉ lệ lợi nhuận và chi phí.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22210
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.