Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22211
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động phi chính thức tại tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Các yếu tố ảnh hưởng
Đến quyết định tham gia
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người lao động phi chính thức
Tại tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.16-18
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia và mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của người lao động phi chính thức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu căn cứ lý thuyết TRA, TBP, tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến BHXH và sử dụng phối hợp mô hình hồi quy logit, mô hình hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS). Kết quả chỉ ra rằng ảnh hưởng của xã hội, chính sách BHXH tự nguyện, kiến thức về BHXH tự nguyện, kiểm soát hành vi và học vấn có ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện; thành viên trong gia đình, giới tính và thu nhập ảnh hưởng đến mức đóng BHXH tự nguyện của người lao động, từ đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22211
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.