Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22214
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, giảng viên các Trường Đại học khối kinh tế trong thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Hùng
Phạm, Đức Cường
Keywords: Các nhân tố ảnh hưởng
Động lực làm việc của cán bộ
Giảng viên
Các trường đại học
Khối kinh tế
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.22-24
Abstract: Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, giảng viên tại các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Kết quả của nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, giảng viên tại các Trường Đại học của thành phố Thành phố Hà Nội bao gồm: (i) Môi trường làm việc, (ii) Phúc lợi, chế độ chính sách; (iii) Phong cách lãnh đạo; (iv) Đào tạo và thăng tiến và (v) Tiền lương và thưởng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm gia tăng động lực làm việc của người lao động trong các Trường Đại học tại Thành phố Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22214
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.