Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22227
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch cộng đồng tạo ra sinh kế bền vững cho người dân tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Authors: Bùi, Cẩm Phượng
Keywords: Một số nhân tố ảnh hưởng
Phát triển du lịch cộng đồng
Tạo ra sinh kế bền vững
Người dân tại xã Hương Sơn
Huyện Mỹ Đúc
Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.46-48
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành dựa trên kết quả khảo sát số liệu từ 387 hộ dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về các nhân tố tác động đến phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 05 nhân tố tác động thuận chiều tới “Phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững” cho người dân với mức độ tác động giảm dần từ “Vốn con người”, “Vốn kinh tế”, “Vốn xã hội”, “Vốn tài nguyên” và cuối cùng là “Vốn thể chế”. Trên cơ sở mức độ và chiều hướng tác động của các nhân tố này, tác giả đề xuất một số gợi ý chính sách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22227
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.