Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22234
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Authors: Hồ, Mỹ Dung
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Các nhân tố ảnh hưởng
Đến quyết định gửi tiết kiệm
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng thương mại cổ phần
Bưu điện Liên Việt
Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.61-63
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phương pháp hồi quy nhị nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: (1) Đội ngũ nhân viên, (2) Chiêu thị, (3) Ảnh hưởng từ xung quanh, (4) Sản phẩm dịch vụ và (5) An toàn, bảo mật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22234
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.