Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22234
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Hồ, Mỹ Dung
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Các nhân tố ảnh hưởng
Đến quyết định gửi tiết kiệm
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng thương mại cổ phần
Bưu điện Liên Việt
Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.61-63
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phương pháp hồi quy nhị nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: (1) Đội ngũ nhân viên, (2) Chiêu thị, (3) Ảnh hưởng từ xung quanh, (4) Sản phẩm dịch vụ và (5) An toàn, bảo mật.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22234
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.