Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2228
Title: Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2007 – 2016
Authors: Trần, Đình Thiên
Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Tiếp cận nguồn lực
Phát triển doanh nghiệp
Môi trường kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.34-42
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề phản ánh thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2007 – 2016. Kết quả cho thấy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp rất yếu. Doanh nghiệp Việt Nam với quy mô ngày càng nhỏ, khó có thể tận dụng được lợi thế theo quy mô để cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam chưa tìm được vị thế trên thị trường cả trong và ngoài nước; trình độ về công nghệ của doanh nghiệp được đánh giá thấp; môi trường kinh doanh chưa thực sự tốt cho phát triển của doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2228
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.