Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22284
Nhan đề: Khảo sát tình hình sử dụng các chất phụ gia ( Natri erythorbat, natri benzoat, kali sorbat, natri nitrit) trên sản phẩm chả lụa trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ”
Tác giả: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Võ, Thoại Ngân
Từ khoá: Hóa học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài đã thực hiện khảo sát một số chỉ tiêu như định lượng natri erythorbat phương pháp HPLC với đầu dò PDA, định lượng natri benzoat và kali sorbat bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA theo TCVN 8122:2009, định lượng natri nitrit bằng phương pháp đo quang phổ theo TCVN 7992:2009 trong sản phẩm chả lụa trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ, kết quả này nhằm đánh giá khách quan thực trạng sử dụng natri erythorbat, natri benzoat, kali sorbat, natri nitrit trong sản phẩm chả lụa và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ. Qua phân tích 20 mẫu chả lụa đã thu được kết quả sau: tất cả các mẫu đều đạt chỉ tiêu cho phép về hàm lượng natri erythorbat và natri nitrit, có 7 mẫu có hàm lượng natri benzoat vượt giới hạn cho phép, 4 mẫu có hàm lượng kali sorbat vượt giới hạn cho phép.
Mô tả: 87tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22284
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
20.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.