Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22305
Title: Ảnh hưởng của cao chiết lá trà xanh (Camellia sinensis) đến chất lượng của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) trong điều kiện bảo quản lạnh đông
Authors: Trần, Minh Phú
Phan, Văn Đông
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của cao chiết cây trà xanh đến chất lượng của tôm sú trong điều kiện bảo quản đông lạnh. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức: (i) tôm sú được nhúng trong nước 30 phút ở điều kiện lạnh (mẫu đối chứng), sau đó bảo quản trong tủ đông -20oC. (ii) tôm sú được nhúng cao chiết trà xanh với nồng độ 7,63 µg/mL và (iii) nhúng ở nồng độ 625 µg/mL và tiến hành bảo quản tương tự như nghiệm thức (i). Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm: nhiệt độ, pH, tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước, ẩm độ, tổng lượng nito bazo bay hơi (TVB-N), chỉ số Peroxide (PV), chỉ số axit Thiobarbituric (TBARs) sau 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Kết quả cho thấy chỉ số PV, TBARs và tổng vi khuẩn hiếu khí của mẫu được xử lý cao chiết trà xanh cho kết quả tốt hơn so với mẫu đối chứng ở các lần thu mẫu.
Description: 17tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22305
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
981.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.