Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22310
Title: Ảnh hưởng của cao chiết hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum) kết hợp dung dịch alginate đến chất lượng cá rô phi (Oreochromis niloticus) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Lâm, Minh Đạt
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của cao chiết hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum L) đến chất lượng cá rô phi (Oreochromis niloticus) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức: ngâm cá rô phi phi lê trong nước đá, ngâm trong dịch chiết hoa cúc vàng với nồng độ 49,1 μg/mL và dịch chiết hoa cúc vàng 49,1 μg/mL kết hợp với dung dịch alginate 0,5% trong 30 phút ở nhiệt độ 40C. Cá rô phi phi lê được bao gói bằng túi PE. Mỗi túi nhỏ chứa 1 miếng cá phi lê và mỗi nghiệm thức gồm 32 miếng cá. Cá phi lê sau khi chuẩn bị được bảo quản trong thùng xốp với tỉ lệ cá:đá là 1:1. Mẫu được thu vào các ngày 1, 6, 9 và 12. Sự thay đổi chất lượng của cá được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi sinh vật hiếu khí, điểm cảm quan, độ đàn hồi cơ thịt cá, khả năng giữ nước, chỉ số peroxide, pH và nhiệt độ. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với cao chiết hoa cúc vàng với nồng độ 49,1 μg/mL kết hợp với dung dịch alginate 0,5% có giá trị cảm quan cao hơn so với mẫu đối chứng của cá rô phi phi lê trong suốt quá trình bảo quản. Sản phẩm có thể sự dụng đến 9 ngày cho cả 3 nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tồng số vi sinh vật hiếu khí.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22310
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
834.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.