Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22312
Nhan đề: Ảnh hưởng của cao chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amrus Schum.et Thonn) đến chất lượng tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) trong điều kiện bảo quản đông
Tác giả: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Quốc Tính
Từ khoá: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá về những thay đổi của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) khi nhúng trong dịch chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum. et Thonn) trong điều kiện bảo quản đông. Thí nghiệm bao gồm 3 nghiệm thức: Nghiệm thức (1), tôm được ngâm trong nước lạnh trong 30 phút, nghiệm thức (2), tôm được ngâm trong cao chiết Diệp Hạ Châu 7,71 µg/mL trong 30 phút, nghiệm thức (3), tôm ngâm trong dịch chiết Diệp Hạ Châu 156 µg/mL trong 30 phút. Sau đó cả ba mẫu đều được đem đi bảo quản đông ở nhiệt độ từ -18°C đến - 20°C. Mẫu được thu vào các tháng 6, 9 và 12 thông qua các chỉ tiêu phân tích bao gồm: nhiệt độ, tổng số vi sinh vật hiếu khí, giá trị cảm quan, độ đàn hồi, WHC, ẩm độ, pH, TVB-N, PV và TBARs. Kết quả cho thấy sản phẩm oxy hóa sơ cấp và thứ cấp của mẫu xử lý với cao chiết diệp hạ châu ở nồng độ 156 µg/mL thấp hơn so với mấu đối chứng có ý nghĩa thống kê (p<0,5) và giữ được đặc tính cảm quan tốt hơn mẫu đối chứng trong quá trình bảo quản đông. Ở thí nghiệm này, dịch chiết diệp hạ châu đã thể hiện rõ tác dụng kháng khuẩn của nó.
Mô tả: 25tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22312
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.