Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22313
Title: Ảnh hưởng của cao chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amrus Schum.et Thonn) đến chất lượng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) phi lê trong điều kiện bảo quản đông
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thị Bình Nhi
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của cao chiết diệp hạ châu đến chất lượng của cá tra phi lê trong trong quá trình bảo quản đông lạnh. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức: (i) cá phi lê được nhúng trong nước sạch 30 phút ở điều kiện lạnh (mẫu đối chứng), sau đó bảo quản trong tủ đông -20oC. (ii) cá phi lê được nhúng dịch chiết diệp hạ châu với nồng độ 7,71 μg/mL và (iii) nhúng ở nồng độ 156 μg/mL và tiến hành bảo quản tương tự như nghiệm thức (i). Thời gian bảo quản đông lạnh là 12 tháng. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, màu sắc, khả năng giữ nước, tổng lượng nito bazo bay hơi (TVB-N), chỉ số Peroxide (PV), chỉ số axit Thiobarbituric (TBAR) ở các tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Kết quả cho thấy chỉ số PV, TBARs và tổng vi khuẩn hiếu khí của mẫu được xử lý dịch chiết diệp hạ châu cho kết quả tốt hơn so với mẫu đối chứng ở các lần thu mẫu. Giá trị cảm quan của miếng cá phi lê có xử lý dịch chiết có chất lượng tốt hơn mẫu đối chứng.
Description: 23tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22313
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
814.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.