Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22320
Title: Sản xuất bột đạm và bột can xi từ xương đầu cá dứa(Pangasius kunyit)
Authors: Nguyễn, Quốc Thịnh
Nguyễn, Thị Diễm My
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sản xuất bột đạm và bột canxi từ xương và đầu cá dứa bao gồm 3 thí nghiệm: (i) ảnh hưởng của thời gian thủy phân với enzyme Alcalase đến quá trình thủy phân protein và hàm lượng khoáng trong cá, (ii) chế độ sấy đến chất lượng của bột đạm và (iii) chế độ sấy đến chất lượng bột canxi thành phẩm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi mẫu được thủy phân với nồng độ enzyme Alcalase 0,2% ở 50°C trong 24 giờ, thu được hàm lượng đạm amin là cao nhất (11,91%) và số liên kết peptid là 11755 liên kết. Bên cạnh đó mẫu xương cá thu được cũng đạt hàm lượng khoáng cao (61,43%). Sau đó dịch đạm sấy ở 60°C trong 48 giờ có độ ẩm, độ hòa tan, hiệu suất thu hồi và hàm lượng đạm lần lượt là 7,52%; 62,3%; 9,59% và 72,6%. Mẫu xương cá được sấy ở 60°C trong 4 giờ cho bột canxi có độ ẩm tốt nhất (9,91%), độ hòa tan 13,89%, hiệu suất thu hồi 13,51% và hàm lượng canxi là 21,75%.
Description: 13tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22320
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
316.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.