Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22326
Title: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết từ các loại ăn
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Trần, Thị Thanh Bạch
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết từ các loài nấm ăn, từ đó nghiên cứu ứng dụng cao chiết trong bảo quản các sản phẩm thủy sản. Đề tài được thực hiện thông qua hai thí nghiệm: (1) hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết từ các loài nấm ăn trong dung môi chiết là ethanol 70% được đánh giá thông qua khả năng khử gốc tự do 2,2-diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) và tổng hàm lượng phenolic có trong cao chiết. (2) Cao chiết từ các loài nấm ăn được bổ sung vào dầu cá hồi nhằm đánh giá khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ 60oC được thực hiện thông qua việc xác định chỉ số peroxide (PV) và Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS). Kết quả cho thấy hoạt tính chống oxy, khử gốc tự do DPPH (IC50) tăng dần tăng dần từ nấm rơm, nấm bào ngư xám, gốc nấm kim châm và thân nấm kim châm lần lượt là 618 µg/mL, 919 µg/mL, 1114 µg/mL và 1354 µg/mL. Tổng hàm lượng phenolic của cao chiết giảm dần từ nấm rơm, gốc nấm kim châm, nấm bào ngư xám và thân nấm kim châm lần lượt là 0,60 mgGAE/100mg; 0,51 mgGAE/100mg; 0,43 mgGAE/100mg và 0,23 mgGAE/100mg cao chiết. Cao chiết từ thí nghiệm (1) được sử dụng bảo quản dầu cá hồi, khả năng bảo quản được xác định thông qua sự khác biệt về giá trị PV và TBARS trong mẫu dầu trong quá trình bảo quản.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22326
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
664.46 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.