Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22339
Title: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ một số loại nấm ăn
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Thị Trúc Linh
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ một số loại nấm ăn. Khả năng kháng khuẩn của các mẫu cao chiết được đánh giá bằng phương pháp pha loãng sử dụng chất chỉ thị màu Resazurin và phương pháp đĩa giấy khuếch tán trên môi trường thạch. Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu cao chiết từ gốc nấm kim châm, thân nấm kim châm (Flammulina velutipes), nấm rơm (Volvariella volvacea) và nấm bào ngư xám (Pleruotus sajor – caju) đều có hoạt tính kháng A. hydrophila tốt hơn E.coli và S. aureus với giá trị MIC lần lượt là 31,3; 100; 37,5 và 100 mg/mL. Trong khi chloramphenicol có hoạt tính kháng khuẩn cao trên cả 3 dòng vi khuẩn. Nồng độ ức chế tối thiểu lên A. hydrophila, E.coli và S. aureus lần lượt là 3,13; 6,25; 6,25 mg/mL và đường kính vòng kháng khuẩn lần lượt là 14,3; 16; 17,2 mm. Tất cả các mẫu cao chiết đều cho kết quả vòng kháng khuẩn trên 3 dòng vi khuẩn khảo sát nhỏ hơn so với chloramphenicol. Các kết quả thu được từ nghiên cứu này đã chỉ ra rằng cao chiết từ các loại nấm ăn có thể sử dụng như các chất kháng khuẩn tự nhiên.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22339
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
655.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.