Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22340
Title: Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của cao chiết từ cây húng lủi (Mentha crispa L.) thu hoạch ở các vùng địa lý khác nhau
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Thị Diễm Trinh
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết từ cây húng lủi (Menthe crispa L.) thu được ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội. Các thí nghiệm được tiến hành bao gồm: (i) Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá của cao chiết thu được từ dung môi chiết là nước nóng 100oC và ethanol 96% thông qua đánh giá khả năng khử gốc tự do DPPH và tổng hàm lượng hợp chất phenolic có trong cao chiết, (ii) Khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết khi bổ sung vào dầu cá hồi ở nhiệt độ 60oC thông qua chỉ số peroxide (PV) và Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS). Kết quả cho thấy cao chiết thu được từ dung môi chiết là nước nóng 100oC ở từng địa điểm đều có giá trị IC50 và tổng hàm lượng phenolic cao hơn so với cao chiết từ dung môi ethanol 96%. Trong đó, cao chiết húng lủi thu được ở Hà Nội có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất trong ba địa điểm thu mẫu. Cao chiết thu được từ dung môi nước nóng 100°C thể hiện tiềm năng trong ứng dụng bảo quản dầu cá hồi thông qua khả năng ức chế sự hình thành các hợp chất oxy hóa chất béo sơ cấp và thứ cấp. Những kết quả thu được trong nghiên cứu này chỉ ra rằng yếu tố địa lý có ảnh hưởng đến hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết húng lủi (M. crispa).
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22340
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
951.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.