Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22365
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung trùn quế vào thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora,1923) giai đoạn giống
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Trương, Minh Đức
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của việc bổ sung trùn quế vào thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) giai đoạn giống có 2 thí nghiệm: (1) tỷ lệ bổ sung trùn quế vào thức ăn khác nhau (2) thời gian cho ăn bằng thức ăn có bổ sung trùn quế vào thức ăn khác nhau. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Sau 7 tuần ương, cá chạch lấu đạt tăng trưởng và tỷ lệ sống cao khi được cho ăn bổ sung 15% trùn quế vào thức ăn. Cá chạch lấu giai đoạn giống có tốt độ tăng trưởng và tỷ lệ sống cao khi được cho ăn thức ăn có bổ sung 15% trùn quế sau khi cá ăn trùn chỉ được 15 ngày.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22365
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
430.89 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.