Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22366
Title: Thực nghiệm ương tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất và mương vườn dừa
Authors: Dương, Nhựt Long
Lê, Thị Thúy Liễu
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm được bố trí theo hai nghiệm thức ương trong ao đất và ương trong mương vườn dừa mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần nhằm so sánh sự khác biệt của các thông số về khối lượng trung bình, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối, tỷ lệ sống và năng suất ở 2 nghiệm thức. Kết quả cho thấy các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, pH, oxy hoà tan, độ kiềm, N-NH4+, N-NO2-) và Chlorophyll-a ở 2 nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển. Sau 2,5 tháng ương, khối lượng trung bình, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối, tỷ lệ sống và năng suất ở NT 1 lần lượt là 10,26±1,89 g/con, 0,019 – 0,287 g/ngày, 61,3% và 113,3 kg/500m2 cao hơn NT 2 lần lượt là 6,61±0,55 g/con, 0,015 – 0,139 g/ngày, 42,3% và 50,4 kg/500m2. Qua kết quả thực nghiệm cho thấy việc ương giống tôm càng xanh trong ao đất mang lại hiệu quả cao hơn việc ương giống tôm càng xanh trong mương vườn dừa.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22366
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
486.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.