Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22367
Nhan đề: Ảnh hưởng của mực nước lên hiệu quả tang trưởng và tỉ lệ sống nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) luân canh trong ruộng lúa ở Cà Mau
Tác giả: Lam, Mỹ Lan
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Trần, Hưng Thạnh
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mực nước lên hiệu quả tăng trưởng và tỷ lệ sống nuôi tôm càng xanh (Macbrobrachium rosenbergii) luân canh trong ruộng lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm được thực hiện trên 6 ruộng nuôi với diện tích 1 ha/ruộng và được bố trí 2 nghiệm thức mức nước 30 – 40 cm và 50 – 60 cm và mực nước ở mương bao là 1,1 – 1,4 m. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Mật độ thả tôm giống ra ruộng 1,5 con/m2. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, độ kiềm, độ mặn, pH, oxy, N-NH4+, N-NO2-) đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh. Sau 2 tháng ương và 2 tháng nuôi, khối lượng tôm nghiệm thức 1 là 20,8 g/con và 29,3 g/con ở nghiệm thức 2. Tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi được ước tính nghiệm thức 1 là 33,1% và đạt 103,3 kg/ha. Tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi nghiệm thức 2 là 37,6% và đạt 165,3 kg/ha. Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa luân canh ở vùng nước lợ với mức nước 50 – 60 cm tôm tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất cao.
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22367
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
570.92 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.