Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22368
Title: Nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng của cá lóc (Channa striata) ở nhiệt độ và độ mặn cao
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Thị Trúc Ngân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng của cá lóc (Channa striata) ở nhiệt độ và độ mặn tăng cao. Nghiên cứu được thực hiện với các mức cho ăn khác nhau như 0, 20%, 40%, 60%, 80% và 100% nhằm tìm được nhu cầu tối ưu để cá sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong điều kiện nuôi nhiệt độ, độ mặn thấp và ở nhiệt độ và độ mặn cao (34ºC, 6ppt). Nghiệm thức không cho ăn nhằm xác định protein, năng lượng cá có thể duy trì sống. Thời gian thí nghiệm là 28 ngày. Kết qủa cho thấy hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc nuôi ở điều kiện nhiệt độ, độ mặn thấp tốt hơn cá nuôi ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn cao có gía trị lần lượt là 41%- 28% và 29%- 21%. Bên cạnh đó, nhu cầu protein và năng lượng cho duy trì của cá ở nhiệt độ, độ mặn cao thấp hơn ở nhiệt độ độ mặn thấp có giá trị lần lượt là 1,28 g/kg0,76/ngày- 66,03 kJ/g0,82/ngày và 1,03 g/kg0,76/ngày – 57,89 kJ/g0,82/ngày.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22368
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
384.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.