Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22371
Title: Ảnh hưởng bổ sung Lactobacillus plantarum HK L-137 vào thức ăn lên tăng trưởng và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá điêu hồng (Oreochromis spp) trong bè
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Bùi, Văn Hiếu
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn có bổ sung LP20 (20% Lactobacillus plantarum HK L-137) nồng độ 20 ppm lên sự tăng trưởng của cá điêu hồng và đánh giá hiệu quả kinh tế khi sử dụng thức ăn bổ sung LP20 cho cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè. Thực nghiệm gồm 2 nghiệm thức (thức ăn có bổ sung LP20 và không có LP20) được thực hiện trên 6 bè nuôi ở 3 tỉnh (2 bè ở Đồng Tháp, 2 bè ở An Giang, 2 bè ở Vĩnh Long), thời gian nuôi kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11/2019 với mật độ nuôi khác nhau, khối lượng cá ban đầu khác nhau. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm khối lượng trung bình qua 2 tháng, 4 tháng nuôi và lúc thu hoạch cá, các chỉ tiêu về hồng cầu, bạch cầu và lysozyme được ghi nhận vào tháng nuôi thứ 2 và tháng nuôi thứ 4.Kết quả ghi nhận được cho thấy việc cho cá ăn thức ăn bổ sung LP20 nồng độ 20 ppm giúp cá điêu hồng tăng trưởng tốt hơn, khối lượng trung bình cao hơn so với cá ăn thức ăn không bổ sung LP20 ở cả 3 địa điểm. Tỉ lệ sống của cá ăn thức ăn bổ sung LP20 dao động từ 36,52% đến 52,45% cao hơn so với cá ở bè đối chứng. Lượng hồng cầu, bạch cầu và Lysozyme của cá ăn thức ăn bổ sung LP20 cao hơn so với cá ăn thức ăn không có bổ sung LP20, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) được so sánh đánh giá theo từng địa điểm khác nhau. Về hiệu quả kinh tế khi sử dụng thức ăn bổ sung LP20 có hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc sử dụng thức ăn thường.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22371
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
523.52 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.