Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22372
Title: Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tang trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng(Clarias macrocephalus) giống
Authors: Dương, Thúy Yên
La, Nghĩa Lê Thanh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng thế hệ con, giai đoạn ương từ hương lên giống làm cơ sở cho chọn giống cá trê vàng. Ba nghiệm thức cá con được sinh sản từ ba nguồn cá bố mẹ cá tự nhiên ở Cà Mau (CM), Hậu Giang (HG) và cá nuôi ở Cần Thơ (CT). Cá được nuôi trong hệ thống tuần hoàn và được cho ăn bằng thức ăn viên công nghiệp (hiệu Việt Thắng, chứa 40% đạm) với 4 lần lập lại cho mỗi nghiệm thức, riêng nghiệm thức CT được lặp lại 3 lần. Sau 2 tháng nuôi, khối lượng trung bình của các nghiệm thức dao động từ 5,7 – 10,2 g, tốc độ tăng trưởng đặc thù (SGR) đạt 4,94 – 5,28%/ngày. Cá Cần Thơ tăng trưởng cao nhất , tuy nhiên sự khác biệt giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) từ 0,85 – 1,57, trong đó cao nhất là nghiệm thức HG. Tỉ lệ sống của nghiệm thức CT cao nhất (57,26%), tỉ lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức HG (25,47%). Nhìn chung, cá có nguồn gốc CT tăng trưởng nhanh, tỉ lệ sống cao và FCR thấp hơn so với các nguồn cá khác.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22372
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
883.88 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.