Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2239
Title: Ảnh hưởng của quy mô đến hiệu quả kinh tế của hộ trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Lan Duyên
Nguyễn, Tri Khiêm
Keywords: Canh tác lúa
Hiệu quả kinh tế
Nông hộ
Quy mô đất canh tác
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.58-67
Abstract: Kết quả ước lượng hình hồi quy tuyến tính dựa trên số liệu thu thập từ mẫu ngẫu nhiên gồm 789 nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, quy mô có ảnh hưởng ngược chiều với hiệu quả kinh tế, đồng thời cũng xác định được ngưỡng quy mô tối thiểu cho nông hộ là 2,66 ha. Kết quả cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê cao và tìm được hai yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều với hiệu quả kinh tế và nhiều yếu tố ảnh hưởng ngược chiều với hiệu quả kinh tế. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ sử dụng và đầu tư quy mô hợp lý nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2239
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_756.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.132.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.