Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22395
Title: Ứng dụng phương pháp Taguchi và kỹ thuật Anova để nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số phun Hvof đến độ xốp lớp phủ WC-12 Co
Authors: Đinh, Văn Chiến
Đào, Duy Trung
Đoàn, Thanh Hòa
Nguyễn, Thanh Phú
Keywords: HVOF
Taguchi
Anova
WC-12Co
Độ xốp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .- Tr.13-19
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là xác định được thông số phun HVOF (High velocity Oxygen Fuel) cho lớp phủ có độ xốp nhỏ và mức độ ảnh hưởng của các thông số phun đến độ xốp lớp phủ. Các thông số phun nghiên cứu bao gồm: Lưu lượng phun (A); Khoảng cách phun (B); Tỷ số lưu lượng khí Oxygen/ Propan để giảm thiểu độ xốp của lớp phủ WC-12Co trên nền thép 16Mn. Phương pháp Tagụchi và kỹ thuật phân tích phương sai ANOVA (Analysis of variance) được sử dụng để tối ưu hóa và phân tích ảnh hưởng của các thông số phun. Kết quả cho thấy, thông số phun tối ưu với A— 26 gam/phút, B — 0,2 m, c ~ 5 cho độ xốp có giá trị nhỏ nhất. Yếu tố A có sự ảnh hưởng đến độ xốp lớp phủ là lớn nhất, tiếp theo là B và C. Thí nghiệm kiểm chứng được thực hiện với độ sai lệch giá trị đo được với giá trị tối ưu được dự đoán là 4,2% đã chứng tỏ độ tin cậy của phương pháp. Chứng tỏ phương pháp Taguchi và kỹ thuật ANO VA là một giải pháp hiệu quả cho bài toán tối ưu hóa. Lớp phủ WC- 12Co trên nền thép 16Mn với độ xốp thấp đã được xác định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22395
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.