Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22409
Title: Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học lên chất lượng nước, tăng trưởng và tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thâm canh trong bè
Authors: Châu, Tài Tảo
Nguyễn, Thành Đỉnh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Bio Marine lên chất lượng nước, tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh gồm 4 nghiệm thức, (1) không bổ sung Bio Marine, (2) Bổ sung Bio Marine 0,4 mL/m3, (3) Bổ sung Bio Marine 0,8 mL/m3, và (4) Bổ sung Bio Marine 1,2 mL/m3, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, bể nuôi tôm bằng composite có thể tích 1m3 với mật độ 100 con/bể, độ mặn 15‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ, pH nằm trong khoảng thích hợp cho tôm. Hàm lượng TAN, NO2- và TSS của các nghiệm thức bổ sung Bio Marine đều thấp hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Tăng trưởng về khối lượng (14,3 g/con), tỷ lệ sống (94,7%) của tôm ở nghiệm thức bổ sung Bio Marine 1,2 mL/m3 cao nhất và FCR thấp nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê(p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng, nhưng không khác so với 2 nghiệm thức còn lại. Từ đó, cho thấy bổ sung Bio Marine 1,2 mL/m3 trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh được xem là tốt nhất.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22409
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
599.81 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.