Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22412
Title: Ảnh hưởng của các loại chế phẩm lên sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus vannamie)
Authors: Trần, Ngọc Hải
Nguyễn, Thuận
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các loại chế phẩm sinh học lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức: (i) Đối chứng (không bổ sung chế phẩm); (ii) chế phẩm B; (iii) chế phẩm C; (iv) chế phẩm D và (v) chế phẩm E. Kết quả sau 42 ngày nuôi, trung bình khối lượng tôm ở các nghiệm thức dao động từ 12,60 – 13,33, chiều dài tương ứng 10,93 – 11,53 cm và giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức sử dụng chế phẩm B, C, D khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng, nhưng lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa so với chế phẩm E (80,50%). FCR của tôm ở các nghiệm thức dao động từ 0,88 – 0,97 và giữa các nghiệm thức khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tương tự sinh khối của tôm dao động từ 1,48 – 6,3 kg/m3. Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung các chế phẩm vào thức ăn không ảnh hưởng đến tăng trưởng, tỷ lệ sống, FCR và sinh khối của tôm.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22412
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
437.01 kBAdobe PDF
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.