Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22418
Title: Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau đến tang trưởng, năng suất và chất lượng rong nho (Caulerpa lentillifera)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn khác nhau đến tăng trưởng năng suất và chất lượng rong nho Caulerpa lentillifera được thực hiện gồm 6 nghiệm thức với các độ mặn khác nhau (1) 20‰, (2) 25‰, (3) 30‰, (4) 35‰, (5) 40‰, (6) 45‰, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Rong nho giống được bố trí khối lượng ban đầu là 0,2kg/vỉ trong bể nhựa thể tích 100L và sục khí nhẹ liên tục. Bột cá là nguồn dinh dưỡng được bón 3 ngày 1 lần với lượng 35g/m3 và được điều chỉnh theo thực tế thông qua đo hàm lượng dinh dưỡng trong bể nuôi. Sau 45 ngày nuôi, tốc độ tăng trưởng của rong nho ở độ mặn 30‰ (1,95%/ngày) là cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với các nghiệm thức còn lại và tăng trưởng thấp nhất là 45‰ (0,22%/ngày). Ở nghiệm thức 40‰ có tỉ lệ thân đứng đạt kích cở thương phẩm (≥5 cm) là 85,2% nhưng so với độ mặn 30‰ (40,6%) thì tỉ lệ thân đứng đạt kích cở thương phẩm và màu sắc tươi sáng cùng với các quả cầu phân bố đều và dày hơn so với các độ mặn khác. Do đó, ở mức độ mặn 30‰ là thích hợp cho việc trồng rong nho để thu được rong nho có chất lượng thương phẩm tốt nhất. Bên cạnh đó, mức độ mặn mà rong nho có thể tồn tại được nằm trong khoảng 20-45‰.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22418
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
476.94 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.