Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22424
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng chu kỳ bổ sung đường cát trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ biofloc
Authors: Châu, Tài Tảo
Ngô, Sài Khoan
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định chu kỳ bổ sung đường cát thích hợp cho tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh tốt nhất bằng công nghệ biofloc. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát là 1 ngày/lần; 2 ngày/lần; 3 ngày/lần; 4 ngày/lần và 5 ngày/lần, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể ương tôm bằng composite có thể tích 500 lít, bổ sung nguồn carbon từ đường cát, tỷ lệ C/N=15/1, độ mặn 12‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 ngày/lần cho kết quả tăng trưởng chiều dài PL-15 cao nhất (10,35±0,03 mm) khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức khác. Tỷ lệ sống (48,2±0,81%) và năng suất (28.888±485 con/m3) tôm PL-15 cao nhất ở nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 ngày/lần khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 3 ngày/lần; 4 ngày/lần và 5 ngày/ lần, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 2 ngày/lần. Vì vậy có thể kết luận rằng, chu kỳ bổ sung đường cát tốt nhất cho ương ấu trùng tôm càng xanh là 1 ngày/lần và 2 ngày/lần.
Description: 17tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22424
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.