Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22427
Title: Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon)- rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Chí Khanh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) - rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Cà Mau được thực hiện trong 6 tháng (tháng 1/2019 -6/ 2019) gồm 2 nghiệm thức (1) không cho ăn chỉ sử dụng ăn tự nhiên và (2) cho ăn viên 50% nhu cầu, mỗi nghiệm thức được lặp lại 2 lần, diện tích ao nuôi từ 1,0-1,5 ha có rong câu hiện diện tự nhiên và mật độ nuôi 4 con/m2. Tôm sú có khối lượng trung bình ban đầu là 0,014g được nuôi với mật độ 4 con/m2. Sau 6 tháng nuôi, khối lượng trung bình của tôm sú đạt từ 37,37- 49,77 g/con, tỉ lệ sống đạt từ 9,75%- 14,61% và năng suất tôm sú 123,7- 211,2 kg/ha, trong đó nghiệm thức cho ăn 50% nhu cầu đạt kết quả cao hơn nghiệm thức không cho ăn nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tổng thu nhập trung bình ở nghiệm thức 1 và 2 theo thứ tự là 41,007 và 69,466 triệu đồng/ha tương ứng với lợi nhuận 33,290 và 55,663 triệu đồng/ha và tỉ suất lợi nhuận 4,32 và 4,04 lần. Kết quả thống kê cho thấy hiệu quả tài chính khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05) giữa hai nghiệm thức. Do đó, có thể kết luận thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú-rong câu trong ao QCCT có thể không cần bổ sung thức ăn công nghiệp cho tôm.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22427
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
340.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.