Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22427
Nhan đề: Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon)- rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Cà Mau
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Chí Khanh
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) - rong câu (Gracilaria tenuistipitata) trong ao quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở tỉnh Cà Mau được thực hiện trong 6 tháng (tháng 1/2019 -6/ 2019) gồm 2 nghiệm thức (1) không cho ăn chỉ sử dụng ăn tự nhiên và (2) cho ăn viên 50% nhu cầu, mỗi nghiệm thức được lặp lại 2 lần, diện tích ao nuôi từ 1,0-1,5 ha có rong câu hiện diện tự nhiên và mật độ nuôi 4 con/m2. Tôm sú có khối lượng trung bình ban đầu là 0,014g được nuôi với mật độ 4 con/m2. Sau 6 tháng nuôi, khối lượng trung bình của tôm sú đạt từ 37,37- 49,77 g/con, tỉ lệ sống đạt từ 9,75%- 14,61% và năng suất tôm sú 123,7- 211,2 kg/ha, trong đó nghiệm thức cho ăn 50% nhu cầu đạt kết quả cao hơn nghiệm thức không cho ăn nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tổng thu nhập trung bình ở nghiệm thức 1 và 2 theo thứ tự là 41,007 và 69,466 triệu đồng/ha tương ứng với lợi nhuận 33,290 và 55,663 triệu đồng/ha và tỉ suất lợi nhuận 4,32 và 4,04 lần. Kết quả thống kê cho thấy hiệu quả tài chính khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05) giữa hai nghiệm thức. Do đó, có thể kết luận thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú-rong câu trong ao QCCT có thể không cần bổ sung thức ăn công nghiệp cho tôm.
Mô tả: 19tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22427
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
340.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.