Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22431
Title: Ảnh hưởng của dây thuốc cá (Derris elliptica) lên ấu trùng artemia ở các độ mặn và nhiệt độ khác nhau
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Phạm, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong thí nghiệm này Artemia franciscana được thử nghiệm với mười nồng độ dây thuốc cá là 0ppm (đối chứng)-1,5ppm với bước nhảy là 0,15ppm ở các môi trường nuôi có độ mặn (40ppt, 50ppt, 60ppt) và nhiệt độ khác nhau (280C, 300C, 320C) nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của độ độc cấp tính lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của chúng. Artemianauplii được bố trí nuôi trong các cốc nhựa có thể tích 220ml chứa 100ml nước nuôi, mật độ 10 nauplii/100ml, độ và được theo dõi trong 48 giờ kể từ sau khi dung dịch thuốc cá (rotenone) được bỏ vào môi trường nuôi. Trong suốt thí nghiệm Artemia được cho ăn tảo tươi Chaetoceros calcitrans hàng ngày với 50,000tb tảo/cá thể. Đối với thí nghiệm nhiệt độ, độ mặn được giữ ở 50ppt và các điều kiện thí nghiệm thì tương tự như thí nghiệm độ mặn. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống và tăng trưởng của Artemia đều bị ảnh hưởng bởi độ mặn, nhiệt độ và liều lượng thuốc cá (LLTC), tuy nhiên ảnh hưởng của LLTC là ngắn hơn ở các độ mặn (chỉ 24h) trong khi dài hơn khi thử nghiệm với nhiệt độ (48h). Đa số Artemia chết ở LLTC từ 1,35ppm trở lên ở bất kỳ độ mặn và nhiệt độ nào và tăng trưởng của Artemia ở các NT có thuốc cá đều chậm hơn so với đối chứng. LC50 biến động từ 0,37-0,65 tùy theo độ mặn và 0,37-0,65 tùy theo nhiệt độ nhưng theo khuynh hướng giảm với thời gian thử nghiệm và mức tăng độ mặn hoặc nhiệt độ
Description: 17tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22431
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
938.42 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.