Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22437
Nhan đề: Ảnh hưởng của mực nước và tỉ lệ thay nước khác nhau đến tăng trưởng, năng suất và chất lượng rong nho (Caulerpa lentillifera)
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Lê, Văn Thông
Thạch, Thị Kim Liên
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nuôi trồng rong nho (Caulerpa lentiliifera) trong bể lót bạt được bố trí hai nhân tố gồm 4 nghiệm thức (2 mức nước: 40 và 80 cm x 2 tỉ lệ thay nước: 25% và 50%/tuần), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Rong nho được nuôi trồng trong bể 1 m2 ở độ mặn 30 ppt và sục khí liên tục với mật độ ban đầu là 1 kg/m2. Bột cá làm nguồn dinh dưỡng với liều 70 g/m3 và tần suất bón 3 ngày/lần trong 45 ngày. Kết quả cho thấy mức nước ảnh hưởng nhiều (p<0,05) đến tăng trưởng và năng suất rong nho trong khi tỉ lệ thay nước ít ảnh hưởng (p>0,05) và sự tương tác không có ý nghĩa đối với hai chỉ tiêu này (p>0,05). Nghiệm thức mức nước 80 cm- tỉ lệ thay nước 50%, rong nho đạt tốc độ tăng trưởng (5,38%/ngày), năng suất thân đứng rong nho (9,9 kg/m2) và tỉ lệ thân đứng (88,2%) và thân đứng thương phẩm (7,1%) đạt cao hơn so với nghiệm thức 40 cm-50% (5,13%/ngày, 6,7 kg/m2, 80,3% và 6,1%). Thêm vào đó, tỉ lệ thay nước 50% thì rong nho có màu sắc tươi sáng cùng với các quả cầu phân bố đều và dày hơn so với tỉ lệ 25%. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rong nho được trồng bể lót bạt với mực nước 80 cm và tỉ lệ thay nước 50%/tuần là thích hợp trồng rong nho có chất lượng thương phẩm tốt nhất.
Mô tả: 16tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22437
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
756.54 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.