Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22443
Title: Đánh giá sự hài lòng của người học đối với dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại Học viện Ngân hàng
Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà
Keywords: Đánh giá sự hài lòng
Người học
Đối với dịch vụ hỗ trợ đào tạo
Tại Học viện Ngân hàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.101-103
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của người học đối với dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại HVNH từ đó nhận diện các nhân tố ảnh hưởng làm căn cứ đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ này. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng phân tích dữ liệu khảo sát tháng 12/2018, bằng phần mềm SPSS 21.0. Kết quả cho thấy người học hài lòng đối với dịch vụ hỗ trợ đào tạo của HVNH và sự hài lòng chịu tác động của ba nhân tố chính sự thấu hiểu, tính đảm bảo và tính hữu hình của dịch vụ cung cấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22443
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.