Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22476
Title: Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam: thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Mây
Phạm, Văn Vương
Keywords: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
Trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.66-68
Abstract: Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được coi là nền tảng của các ngành công nghiệp khác, song trong thời gian vừa qua ngành công nghiệp hỗ trợ của cả nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2020, giá trị sản xuất CNHT của Hà Nam đạt trên 20.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp; phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất CNHT đạt trên 51.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tỉnh Hà Nam cần phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22476
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.