Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22485
Title: Đánh giá tác động của đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Hoàng, Đình Minh
Keywords: Đánh giá tác động
Đào tạo
Bồi dưỡng lý luận chính trị
Đối với năng lực lãnh đạo
Quản lý
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.22-24
Abstract: Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn (hay còn gọi là chính quyền cấp xã) có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính. Là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được triển khai thực hiện trong cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22485
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
669.23 kBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.