Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22486
Title: Tăng cường thực thi chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Tăng cường thực thi
Chính sách thu hút vốn
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.25-27
Abstract: Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn. Khu vực FDI góp phần đưa Thủ đô trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đóng góp chung vào sự phát triển của Thủ đô. Tuy vậy, việc thực thi chính sách thu hút FDI của Hà Nội cũng gặp phải một số hạn chế nhất định, nhiều chi tiêu thấp hơn mức trung bình của cả nước, đóng góp của FDI vào gia tăng quy mô của nền kinh tế, tỷ lệ tạo việc làm...chưa thực sự tương xứng với vốn đầu tư của khu vực FDI. Trên cơ sở phân tích quá trình thực thi chính sách thu hút FDI của thành phố Hà Nội bài viết đưa ra một số các khuyến nghị tăng cường thực thi chính sách thu hút FDl của thành phố Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22486
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
655.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.