Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22511
Title: Tác động tiêu cực của Basel II và ảnh hưởng đến tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn, Đăng Tuệ
Trần, Thị Anh
Keywords: Tác động tiêu cực của Basel II
Ảnh hưởng đến tiếp cận vốn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.102-104
Abstract: Basel II đang được triển khai trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo lộ trình đặt ra của Ngân hàng nhà nước. Bài viết này phân tích những tác động tiêu cực của Basel II tới nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng thông qua việc hệ thống hóa lại các nghiên cứu trên thế giới về Basel II. Trên cơ sở đó, các tác giả chỉ ra những ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của DNNVV tại Việt Nam trong bối cảnh Basel II được triển khai ngày càng sâu rộng trong hệ thống ngân hàng thương mại. Các tác giả chỉ ra các hạn chế của các nghiên cứu trước đây và đề xuất một số gợi ý về chính sách nhằm hỗ trợ việc tiếp cận vốn của DNNVV trong bối cảnh các ngân hàng triển khai Basel II tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22511
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
649.1 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.