Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22529
Title: Đọc ảnh dicom và tính liều hấp thụ đối với F-18 cho bệnh nhân bằng phần mềm Gamos
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: DICOM
GAMOS
Hoạt độ
Mật độ
Liều hấp thụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.8-14
Abstract: Tính liều bức xạ là một nhiệm vụ quan trọng trong Y học hạt nhân. Việc tính liều cho từng cá thể ở mức voxel đang là xu hướng mà thế giới muốn hướng đến. Để tính liều cho từng cá thể, cần phải biết được sự phân bố của mật độ mô và hoạt độ thuốc phóng xạ ở mức voxel. Báo cáo này trình bày phương pháp tìm thông tin hoạt độ và mật độ ở mức voxel dựa vào ảnh PET/CT định dạng DICOM bằng phần mềm GAMOS. Kết quả tính bằng phần mềm GAMOS được so sánh với kết quả tính toán bằng phần mềm CARIMAS và cho độ phù hợp tốt. Sau đó, thông tin này được sử dụng để tìm phân bố liều hấp thụ cho trường hợp nguồn F-18 đồng nhất trong phổi. Phân bố liều hấp thụ của bệnh nhân được so sánh với liều hấp thụ cho phantom toán học tính bởi phần mềm OLINDA/EXM. Kết quả tính liều cho bệnh nhân và phantom lệch ít nhất ở phổi (15%) và nhiều nhất ở não (35%) cho thấy sự quan trọng của việc tính liều cho từng bệnh nhân cụ thể và GAMOS chính là công cụ tin cậy và linh hoạt có thể phục vụ cho việc tính liều.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22529
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
288.81 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.