Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22586
Title: Quảng Ngãi: Chuyển biến trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp
Authors: Lương Đức
Keywords: Quảng Ngãi
Chuyển biến trong kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Đối với cấp ủy viên cùng cấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.52-53
Abstract: Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có 924 tổ chức cơ sở đảng với 51.437 đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22586
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
860.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.