Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22586
Nhan đề: Quảng Ngãi: Chuyển biến trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Quảng Ngãi
Chuyển biến trong kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Đối với cấp ủy viên cùng cấp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.52-53
Tóm tắt: Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có 924 tổ chức cơ sở đảng với 51.437 đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22586
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
860.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.