Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2259
Title: Vai trò của chính phủ Pháp trong Hội nghị Paris về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam (giai đoạn 1968-1973)
Authors: Nguyễn, Thị Trang
Keywords: Chính phủ Pháp
Hiệp định Paris
Cách mạng Việt Nam
Ngoại giao về mặt trí tuệ
Đế quốc Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 01 .- Tr.55-64
Abstract: Ngày 27 tháng 1 năm 1973, dấu hiệu của Hiệp định Paris đánh dấu chiến thắng lớn của cuộc cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ vì sự cứu rỗi của quốc gia. Đây là kết quả của sự ngoại giao về mặt trí tuệ và cuộc đấu tranh khốc liệt với cuộc đấu tranh chính trị và cuộc đấu tranh quân sự.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2259
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_794.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.