Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22592
Title: Rõ là dơ mặt
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Rõ là dơ mặt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.68-70
Abstract: Tổ chức mới bắt đầu hình thành, Người ta đang dự tính xem ai sẽ về làm người đứng đầu tổ chức này và người ta đã ngắm đến ông. Vốn là người đứng đầu ở cơ quan vừa bị giải thể, ông hoàn toàn xa lạ với các chuyên môn ở tổ chức mới này, cho nên ông đắn đo mãi. Ông vốn là người thận trọng!
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22592
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.