Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22597
Title: Đặc điểm biến động trầm tích lơ lửng trong mùa lũ năm 2013 tại vùng cửa sông ven bờ đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Bá Thúy
Vũ, Hải Đăng
Keywords: Đặc điểm biến động
Trầm tích lơ lửng
Mùa lũ năm 2013
Tại vùng cửa sông ven bờ
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 701 .- Tr.20-28
Abstract: Đặc điểm biến động theo không gian và thời gian của trầm tích lơ lửng trong mùa lũ năm 2013 tại vùng cửa sông ven bờ đồng bằng sông Cửu Long đã được làm sáng tỏ dựa trên việc phân tích số liệu độ đục và độ muối của 65 trạm đo mặt rộng trong tháng 9/2013. Số liệu độ đục và độ muối từ mặt đến đáy được đo bằng thiết bị AAQ1183s-IF. Ảnh hưởng của triều đối với các đặc trưng động lực trầm tích lơ lửng được phân tích dựa trên số liệu triều dự báo tại khu vực nghiên cứu. Các kết quả phân tích số liệu cho thấy phân bố không gian và thời gian của độ đục tại vùng cửa sông Cửu Long trong mùa lũ chịu ảnh hưởng của hai chế độ động lực chính: chế độ thủy văn tại các cửa sông và chế độ triều.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22597
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.