Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2260
Title: Từ Châu Á - Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do : Tiếp cận theo góc độ lịch sử và văn hóa chính trị
Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương
Keywords: Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Chính sách đối ngoại của Mỹ
Chính quyền Trump
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 01 .- Tr.65-75
Abstract: Bài viết sẽ tập trung vào ba nội dung chính như sau: Khái niệm Ấn Độ Dương vàThái Bình Dương; Tư duy của trường phái tư tưởng chính trị - nền tảng cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ; Các yếu tố mang lại những thay đổi trong phạm vi chính sách đối ngoại đối với khu vực.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2260
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_905.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.