Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22629
Title: Vấn đề giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX: (khảo tả sự hiện diện và ý nghĩa của nó trên Nam Phong tạp chí (1917-1934)
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Giáo dục
Giáo dục quốc dân
Nam Phong tạp chí
Dung hóa
Nho học
Tây học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;Số 32(01) .- Tr.39-44
Abstract: Nam Phong tạp chí ra đời vào thời điểm nền giáo dục Việt Nam có nhiều sự xáo trộn sâu sắc. Trên nét lớn, có thể coi giáo dục Việt Nam trong ba thập niên đầu của thế kỉ XX có một sự đứt gãy làm thay đổi có tính chất bước ngoặt so với giáo dục khoa cử trong truyền thống. Sự thay đổi này được thể hiện trên các yếu tố như thi cử theo lối mới, hướng đến thực học, sự lựa chọn văn hóa,... được bàn luận sôi nổi trên Nam Phong tạp chí. Cho đến nay, những vấn đề này sau một thế kỉ vẫn còn nguyên tính thời sự. Đặc biệt, Nam Phong tạp chí đã thể hiện rõ quan điểm về mục đích, đối tượng, môi trường giáo dục của mình với chính sách giáo dục của chính quyền thực dân Pháp. Phạm Quýnh - chủ bút - đã đưa ra giải pháp dung hòa giữa cái cũ và cái mới trong giáo dục trên tờ Nam Phong tạp chí nhằm kết hợp và biến cải nhuần nhuyễn hai khuynh hướng: Tây học và Nho học để “tôi luyện thành hồn Nam Việt, để hậu thế không còn phân biệt đâu là Nho học và đâu là Tây học nữa [3, tr.502]”. Điều này trái ngược với mục đích cuối cùng của thực dân Pháp là thực hiện chính sách ngu dân, phục vụ cho sự cai trị của họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22629
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.