Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22638
Title: Tinh thần nữ quyền trong truyện ngắn của Y Ban
Authors: Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Nữ quyền
Hình tượng phụ nữ
Văn học
Truyện ngắn Y Ban
Đấu tranh
Tính nữ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;Số 32(01) .- Tr.67-72
Abstract: Trong xã hội hiện đại, viết và đấu tranh cho quyền lợi và quyền bình đẳng của phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong đó, văn học - một bộ phận của văn hóa được xem là tiền tiêu và có ảnh hưởng sâu đậm nhất. Một trong những đóng góp vào sự thành công của văn học nước nhà trên bước đường hội nhập sâu rộng dòng văn học thế giới với xu hướng chung “nữ quyền hóa”, không thể không nhắc đến nhà văn Y Ban. Nữ nhà văn Y Ban được xem như là một “luồng gió mới" trong nền văn học hiện đại Việt Nam với những tác phẩm thấm đẫm tính nhân văn vá giá trị về “giới thứ hai". Bài viết đi sâu, nghiên cứu, phân tích, làm rõ những tác phẩm mang giá trị nhân văn sâu rộng của tinh thần nữ quyền với hình tượng người phụ nữ đấu tranh vì tình yêu, hạnh phúc cũng như bản năng tính dục và nhu cầu giải phóng tính dục trong một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Y Ban.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22638
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.