Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2264
Title: Chính sách tuyển mộ lính khố xanh, khố đỏ người Việt sang Lào của chính quyền thực dân Pháp (1939-1945)
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Chính quyền thực dân Pháp
Công nhân Việt Nam
Tổ chức hành chính ở Lào
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.24-31
Abstract: Kể từ cuộc chinh phục của Lào và Đông Dương, người Pháp đã thực hiện chính sách “phân chia cai trị” để gieo rắc sự bất đồng với người dân của Liên minh Đông Dương. Với chính sách này, chính quyền thực dân Pháp đã đưa quân đội và quan chức Việt Nam sang Lào để duy trì trật tự và an ninh phục vụ luật pháp và chính sách giữ trật tự của đế chế Pháp, cũng như cung cấp một số lượng lớn công nhân Việt Nam cho nguồn nhân lực khai thác thuộc địa. Giai đoạn từ 1893 đến 1918 là khi người Pháp chủ yếu xây dựng bộ máy cầm quyền và tổ chức hành chính ở Lào.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2264
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_555.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.