Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22678
Title: Xây dựng mô hình để nghiên cứu ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm bằng thí nghiệm bàn rung
Authors: Trần, Thu Hằng
Nguyễn, Hữu Hưng
Nguyễn, Xuân Tùng
Nguyễn, Xuân Huy
Nguyễn, Thành Tâm
Nguyễn, Châu Lân
Keywords: Nghiên cứu ảnh hưởng của động đất
Công trình ngầm
Thí nghiệm bàn rung
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 08 .- Tr.25-32
Abstract: Để nghiên cứu ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm, nhóm nghiên cứu lựa chọn phương pháp thực nghiệm bằng thí nghiệm bàn rung. Mô hình vật lý thu nhỏ của một công trình ngầm mặt cắt ngang tròn đặt trong địa tầng cát đen sông Hồng đồng nhất đã được thiết kế và xây dựng tại phòng thí nghiệm Công trình của trường dại học Giao thông Vận tải. Kết quả thử nghiệm mô hình cho thấy mô hình làm việc ổn định, phù hợp để sử dụng cho thí nghiệm bàn rung đánh giá ảnh hưởng của động đất đến hệ kết cấu - địa tầng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22678
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.