Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2273
Title: Bàn về cách tiếp cận mới đối với một số vấn đề lịch sử khi viết sách giáo khoa Lịch sử
Authors: Đỗ, Thanh Bình
Keywords: Sách giáo khoa Lịch sử
Cách tiếp cận mới
Vấn đề lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.68-74
Abstract: Bài viết đề cập đến một cách tiếp cận mới đối với một số vấn đề lịch sử khi viết một cuốn sách giáo khoa lịch sử mới cho các trường trung học sau năm 2015. Nó tập trung vào cách sử dụng một số từ, tên hoặc khái niệm về chế độ và nhân vật lịch sử. Nó có các tính năng học thuật và khoa học liên quan đến nhận thức của học sinh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2273
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_476.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.