Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22737
Title: Mô phỏng số tính toán thiết kế vít tải ống vận chuyển vật liệu dạng hạt
Authors: Bùi, Tuấn Anh
Trần, Văn Thiện
Keywords: Vít tải
Mô phỏng số
Vật liệu dạng hạt
Excel - VBA
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.66-69
Abstract: Dựa trên lý thuyết tính toán thiết kế vít tải vật liệu dạng hạt, nhóm tác giả đề xuất và xây dựng chương trình mô phỏng số tính toán thiết kế vít tải nhằm tìm ra một số thông số phù hợp. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng, năng suất vít tải có tính tương đồng với Catalog của hãng SICOMA, tuy vẫn tồn tại những sai số nhất định. Cùng với thông số năng suất, chương trình cũng chỉ ra thông số công suất động cơ hệ thống. Đây là cơ sở giúp người thiết kế quyết định phương án thiết kế phù hợp ngay từ đầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22737
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.